Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego eMPeStyle.pl

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.empestyle.pl jest prowadzony przez firmę eMPe Style Marcin Pałasz, o numerze NIP: 9442261216, REGON: 381418715. Adres do doręczeń: ul. Polna 20, 32-050 Skawina, adres poczty elektronicznej (e-mail): mpalasz@empestyle.com.

Produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej sklepu pod adresem www.empestyle.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami
towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej sklepu pod adresem www.empestyle.pl użyte są w celach informacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§2 Definicje

1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.empestyle.pl umożliwiający utworzenie konta.
3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.empestyle.pl umożliwiający złożenie zamówienia.
4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Klient – usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.
7. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu.
8. Sklep - sklep internetowy usługodawcy działający pod adresem www.empestyle.pl
9. Sprzedawca, Usługodawca – Firma eMPe Style Marcin Pałasz, o numerze NIP: 9442261216, REGON: 381418715. Adres  ul. Polna 20, 32-050 Skawina
10. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
11. Blue media – elektroniczny serwis płatności, który umożliwia płatności za pomocą przelewu internetowego. Wykorzystuje szyfrowanie SSL, który gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji oraz poufność przekazywanych danych. 
12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.
13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego.
15. Zamówienie - oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
16. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
17. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu.


§3 Rodzaj i zakres usług elektronicznych
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem sklepu korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
    a) zawieranie umów sprzedaży produktu,
    b) prowadzenie konta w sklepie,
    c) korzystanie z newslettera.
2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz usługobiorców w sklepie odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej sklepu treści reklamowych.


§4 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
1. Świadczenie usług elektronicznych określonych w §4 pkt. 2 Regulaminu przez usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie zawarta jest na czas nieokreślony.
b) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie zawarta jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


§5 Warunki zawierania umów sprzedaży

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 

2. Cena produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT oraz wszelkie inne części składowe. Nie zawiera kosztów dostawy.

3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 
4. Całkowita kwota do zapłaty (cena produktu wraz z kosztami dostawy) może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy przez wykorzystanie kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków promocji.
5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie, będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego produktu. Promocje obowiązujące w sklepie nie łączą się, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
6. W celu złożenia zamówienia, klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.
7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień (sklep www.empestyle.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
8. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu tj. od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
9. Zawarcie umowy sprzedaży:
a) Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta zamówienia oraz dokonanie płatności.
b) Po złożeniu zamówienia przez klienta sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując zamówienie. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
-  potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,
-  oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
c) Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 lit b) zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
10. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie klienta), który będzie dołączany do przesyłki.
11. Sklep umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji o zamawianym produkcie oraz dokonanie indywidualnych ustaleń warunków realizacji zamówienia – np. wcześniejszej wysyłki, opóźnienia wysyłki. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą - adres e-mail: mpalasz@empestyle.com


§6 Sposoby płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Blue media),
c) płatność za pobraniem.
2. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 93 1090 1665 0000 0001 3747 3730 (Santander) EMPE STYLE MARCIN PAŁASZ, ul. Polna, 20, 32-050 Skawina, NIP: 9442261216. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Po wybraniu tej metody klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Blue media, gdzie wybiera swój bank. Następnie należy zalogować się do wybranego przez Klienta banku i potwierdzić płatność. Zaksięgowanie płatności odbywa się zazwyczaj w ciągu kilku minut po wykonaniu przelewu. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
4. W przypadku płatności za pobraniem konsument dokonuje płatności kurierowi podczas odbioru przesyłki.
5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu umowy sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.


§7 Koszt, termin i sposoby dostawy
1. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.
2. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania produktu wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy.
b) Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).


§8 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
a) wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie konta)
b) usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mpalasz@empestyle.com
c) usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy usługobiorca narusza regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z newslettera poprzez:
a) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej newsletter przesyłanej do usługobiorcy,
b) zgłoszenie takiego żądania do BOK, podając równocześnie adres email usługobiorcy, na który wysyłany jest newsletter,
c) zmianę ustawień dotyczących newslettera w ramach konta (odznaczenie odpowiedniego pola).


§9 Gwarancja produktu
1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji dla produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta.
3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.


§10 Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w Kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem: formularza, (dla posiadaczy konta), poczty elektronicznej na adres: mpalasz@empestyle.com lub pisemnie na adres: ul. Polna 20, 32-050 Skawina
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Polna 20, 32-050 Skawina
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail lub w inny podany przez klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją klienta będącego konsumentem, sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mpalasz@empestyle.com
b) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez usługobiorcę sposób.


§11 Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni).
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
7. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym konsument objął produkt w posiadanie.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku umowy sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i klientowi (konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.


§12 Własność intelektualna
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.empestyle.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością firmy eMPe Style Marcin Pałasz, o numerze NIP: 9442261216, REGON: 381418715, ul. Polna 20, 32-050 Skawina. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.empestyle.pl, bez zgody usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie, bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy, elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.empestyle.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego usługodawcy.


§13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie klientów niebędących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do klientów niebędących konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia umowy sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia produktu do przewozu aż do wydania go klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W przypadku wysłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy niebędącemu konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.


§14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
5. Klient będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 

 

Kontakt
  • eMPe Style Marcin Pałasz
  • 501 772 871
  • mpalasz@empestyle.com
  • Polna 20,32-050 SKAWINA
    woj. małopolskie
    NIP: 9442261216
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.